Producenci
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PONADCZASEM.PL

Data publikacji: 24.11.2022 r.

Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.ponadczasem.pl prowadzony jest przez firmę Kovi Group Monika Kowal Villarroel,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Mleczkowie (26-652), ul. Ogrodowa 6, posługująca się nr NIP 7962667900. 

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest:

 • telefonicznie: numer telefonu +48 602 482 063 (w Dni Robocze od godz.9.00.00 do godz. 16.00)
 • mailowo: adres poczty elektronicznej kontakt@ponadczasem.pl
 • listownie: adres do doręczeń ul. Młynarska 6/25, 26-610 Radom

  §1 DEFINICJE
 • DNI ROBOCZE – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)
 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.ponadczasem.pl umożliwiający utworzenie Konta. 
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.ponadczasem.pl umożliwiający złożenie Zamówienia. 
 • KLIENT – Usługobiorca będący Konsumentem posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 
 • PRZEDSIĘBIORCA - Rozumie się przez to Klientów sklepu, którzy nie są Konsumentami oraz nie są osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego).
 • PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA - Od 1 stycznia 2021 roku część przepisów dotyczących konsumenta stosować się będzie także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).
 • KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach. 
 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
 • PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 • REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu. 
 • SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.ponadczasem.pl
 • SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Monika Kowal Villarroel wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Kovi Group Monika Kowal Villarroel,  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Mleczkowie (26-652), ul. Ogrodowa 6,  posługująca się nr NIP 7962667900. 
 • UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. 
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


  §2 POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  - dostęp do Internetu,
  -
  standardowy system operacyjny,
  - standardowa przeglądarka internetowa,
  - posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Produkty oferowane w Sklepie są używane, wolne od wad fizycznych i prawnych, i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 6. Na stronie sklepu znajdują się zdjęcia oraz opisy oferowanych produktów, które należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 7. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu.
 8. W przypadku niezgodności otrzymanego towaru ze zdjęciem lub opisem Klient jest zobowiązany poinformować o tym obsługę Sklepu w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania towaru.
 9. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
 10. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 11. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.


  §3 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupujący, a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

  §4 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.ponadczasem.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem czasu kiedy strona internetowa z uwagi na przerwy konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych nie może być wyświetlana.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 3. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący w trakcie składania zamówienia.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. 
 5. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  -
  wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
  -
  z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamawiam”,
  -
  zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub wybrać opcję „Kupuj bez rejestracji” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,
  -
  podać adres do wysyłki zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
  -
  wybrać metodę dostawy i płatności za zamówienie,
  - zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  - kliknąć w przycisk „Potwierdzam zakup”.
 6. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A. po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Blue Media S.A. celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A. po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

  §5
  FORMY DOSTAWY I METODY PŁATNOŚCI
 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zamówienia:
  za pośrednictwem Orlen Paczki
  , firmy kurierskiej DHL oraz paczkomatów inPost.
 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. Koszty dostawy Produktu w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Jak kupować” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.
 4. Czas dostarczenia Zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polski trwa do 5 (pięciu) Dni Roboczych, liczonych od momentu skompletowania i nadania Zamówienia przez Sprzedawcę (zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia).
 5. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.
 6. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
  - przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  - płatność za pośrednictwem serwisu Shoper Płatności - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  - odroczone płatności PayPo
  Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

  Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

  W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

   

 7. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:
  82 1140 2004 0000 3102 7756 4144 (mBank S.A.)
  Kovi Group Monika Kowal Villarroel, ul. Ogrodowa 6, 26-652 Mleczków
  W tytule przelewu należy wpisać: Zamówienie nr........ 
 8. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Shoper Płatności - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 9. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 2 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Jeśli w tym czasie nie zostanie ono opłacone, zamówienie zostanie anulowane.
 10. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

  §6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w §4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 2 dni od chwili zawarcia umowy.
 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się
  za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
 5. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
 6. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.
 8. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z §4 ust. 1 Regulaminu.
 9. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki
  i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z §6 ust. 4 Regulaminu.

  §7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych  w §7 pkt. 10  Regulaminu.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą na adres:
  Kovi Group Monika Kowal Villarroel, ul. Młynarska 6/25, 26-610 Radom lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@ponadczasem.pl
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeżeli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania
  z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 10. Sprzedający ma prawo do pomniejszenia wartości zwrotu w przypadku skorzystania przez klienta
  z promocji o darmowej dostawie, w przypadku niespełnienia jej wymogów po dokonanym zwrocie Produktu.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  – o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  – o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

  §8 REKLAMACJA PRODUKTU
 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty z drugiej ręki, zatem nawet jeśli w momencie pozyskania ich przez Sprzedawcę posiadały metkę świadczącą o ich nowości – uznawane są za używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu, a Klient dokonując zakupu godzi się na fakt, że Produkty pochodzą z drugiej ręki.
 2. Sprzedawca jest obowiązany poinformować Klienta o wszelkich istniejących wadach Produktu, poprzez informacje na stronie Sklepu oraz – jeśli to możliwe – fotografie uszkodzeń. W przeciwnym razie (jeśli Produkt nie posiada wad), Sprzedawca musi dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru – takiej o której Klient nie został uświadomiony - Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym (2 lata).
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Można w tym celu skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie Sklepu.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Koszt dostarczenia zwracanych produktów ponosi Klient.

  §9 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się
  w polityce prywatności.

  §10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem   rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej
  http://uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami
  i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  §11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PROMOCJI „BLACK WEEKEND” A DNIACH 25-27 LISTOPADA 2022 ROKU.
 

    1. Z promocji może skorzystać każdy klient, zarówno zarejestrowany jak i niezarejestrowany.
    2. Korzystanie z rabatu wymaga do dodaniem do koszyka min. 2 produktów.
    3. Zniżka to -25%
    4. Rabat nalicza się po wpisaniu kodu: BLACKWEEKEND, Blackweekend, BlackWeekend, blackweekend.
    5. Korzystając z promocji możesz dokonać zwrotu tylko całości zamówienia. Zwrot części zamówienia nie będzie akceptowany. Termin zwrotu produktów oraz pozostałe zasady nie ulegają zmianie.
    6. Promocji podlegają wszystkie produkty dostępne w sklepie poza nową dostawą z dnia 24.11.22 r. (pierwsze 21 pozycji w kategorii NOWOŚCI).
    7. Promocja trwa od 25 do 27 listopada 2022 roku.
    8. Nie ma możliwości łączenia zamówień, każde zamówienie będzie wysyłane oddzielnie.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl